นโยบายการเปลี่ยน-คืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน-คืนสินค้า

   1. ท่านมีสิทธิขอเปลี่ยนและคืนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า สำหรับสมาชิกประเภท PS และ AF และภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ท่านได้สั่งซื้อสินค้า สำหรับสมาชิกประเภทผู้ร่วมธุรกิจ  BA โดยท่านต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่บริษัท พร้อมจัดส่งสินค้าและแนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้ามายังบริษัทเพื่อบริษัทจะได้พิจารณาการเปลี่ยนคืนสินค้าให้ท่านต่อไป 

   2. การเปลี่ยนคืนสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายของบริษัท ต้องเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ 
    • สินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่ได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่งโดยบริษัท
    • ความผิดพลาดเนื่องจากการจัดส่งหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายไม่ถูกต้องตามที่สั่งซื้อ
    • สินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายชำรุดเสียหายแต่แรก
    • คุณภาพของสินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายไม่ได้มาตรฐาน 

   3. การคืนสินค้า ท่านสามารถแจ้งขอคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขในข้อ 1และ 2 โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้าไป รวมทั้งสินค้าจะต้องอยู่ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์เดิม ยังไม่เปิดกล่องผลิตภัณฑ์หรือเปิดใช้ผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด และบริษัทสามารถนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปจัดจำหน่ายต่อได้ หากการคืนสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือเป็นสินค้าที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขการคืนสินค้าไว้เป็นอย่างอื่น หรือเป็นสินค้าคนละชิ้นกับสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อไปตามที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน หรือสินค้าเกิดความเสียหายโดยเจตนา หรือการใช้ไม่ถูกต้องของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธในการรับคืนสินค้าจากท่านได้ 

   4. เมื่อบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการรับคืนสินค้าแล้ว บริษัทจะดำเนินการดังนี้ 
    • หากท่านมีการชำระค่าสินค้าเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต บริษัทจะดำเนินการคืนเงินกลับเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่าน
    • หากท่านมีการชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินสดผ่านบัญชีธนาคาร หรือการจ่ายเงินปลายทาง บริษัทจะทำการโอนเงินสดกลับคืนไปยังบัญชีธนาคารของท่าน
    • โดยบริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้ท่านภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทำการคืนสินค้า

 

ขั้นตอนการเปลี่ยน-คืนสินค้า

   1. ขอเปลี่ยน-คืนสินค้า

    กรุณาแจ้งการเปลี่ยน-คืนสินค้าให้บริษัททราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า สำหรับสมาชิกประเภท PS และ AF และภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ท่านได้สั่งซื้อสินค้า สำหรับสมาชิกประเภทผู้ร่วมธุรกิจ  BA โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ 0-2554-2455 หรืออีเมล unilevernetwork.th@unilever.com 

   2. ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ

    เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผลการอนุมัติการการเปลี่ยน-คืนสินค้า และอาจมีการขอเอกสารรับรองเพิ่มเติม 

   3. ส่งคืนสินค้า
    การรับคืนสินค้าจำเป็นต้องมีใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานการสั่งซื้อทุกครั้ง และเมื่อบริษัทได้รับคืนสินค้าจากท่าน ทางบริษัทจะดำเนินการเรื่องการคืนมูลค่าสินค้าให้ท่าน 

กลับสู่ด้านบน ^
ข้อเสนอพิเศษ ธุรกิจของเรา